به یاد.... غلامحسین غریب، که خود عاشقی غریب بود

کسی چه می داند در آن سویه تاریک هستی چه ماجرائیست؟

روح های ناآرامی که جهان را آنگونه که بود برنمی تافتند،آیا در آن سو آرامش می یابند؟

فراری های دنیای هوشیاران آیا در مستی آن سوی هستی قرار می گیرند؟

آنان که می خواستند چون خروس جنگی با فلک بجنگند،داد خود از فلک می ستانند؟

در آن سو هرچه باشد،در این سو داستان به پایان نمی رسد.هر غریب ی که می رود،نو عاشقی پا به جهان می گذارد.جهان خالی از عاشقان مباد.

گ.ص 96/9/23

mHT1Kky.jpg

/ 0 نظر / 151 بازدید