مجموعه ساربان

با مهر

 

 «باغ خدا»برگرفته از مجموعه ساربان اثر زنده یاد غلامحسین غریب. 

ظفر خان حدود سی سال می شود که شکارچی است.هفته ای یکبار به شکار می رود «البته می رفت» .در این مدت زمان ،تمام دشت قزوین را تا نزدیکی های حلقه دَر برای شکار مرغابی ،زیر پا در کرده است. در یکی از برنامه های شکار ،او به رویداد شگفت آوری بر می خورد.می بیند یک باغ بزرگ ،با انبوه درختهای میوه ،سر سبز و خرم در این بیابان که زمینش شوره زار است و غیر از بوته های گز ،حتی یک نهال در آن نیست ،به وجود آمده است.چه عاملی سبب پیدایش این باغ شده ؟... در شگفت می ماند.باغ زیبای بزرگی است روی در تصویر یک پریزاد نقش شده است.بر یک صفحه کوچک فلزی صاف و صیقیلی شده که بر سر در نصب است نوشته شده: باغ خدا.باغ در دل شوره زار ! جایی که نه آب هست و نه هوای مناسب؟

به یاد دورانهای دور افتاد ،یاد عارفان آن مردان خدا و کارهای شگفت آورشان،که مثلا حیوانات بزرگ وحشی،مانند ببر و شیر برایشان بار می کشیدند.... خوب ....این هم،یعنی این باغ خدا هم بی گمان یکی از آن اعمال شگفت آور است که فقط مَحرمانِ راز می توانند ازآن سردربیاورند.....

مجموعه ساربان در سال ۱۳۸۰ توسط نشر قصیده به چاپ رسید.

 

/ 0 نظر / 30 بازدید